Naar boven

Jouw persoonlijke coach

Wil je meer te weten komen over Erik als coach?

Als coach wordt er naar gestreefd je te coachen op het beste niveau.

Voor particulieren

Ben je actief op zoek naar een levensstijl vol passie en heb je nood aan verantwoorde en professionele begeleiding ? Het helen bij het behalen van jouw droomdoel is mijn passie.

Voor bedrijven

Fitte en efficiënte medewerkers ? Last van kortstondige afwezigheden op het werk? Coaching werkt inspirerend om je medewerkers tot een levensstijl vol energie en passie om te denken

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PRODUCTEN EN DIENSTVERLENING ERIK SERVAES


Opgemaakt 01/02/2017


1. Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Erik Servaes: eenmanszaak Erik Servaes met commerciële naam ’BESK’ en ‘Erik Servaes’, hieronder ‘Erik Servaes’ genoemd, met geregistreerd adres te Bistkapellei 3 te 2180 Ekeren, ingeschreven met ondernemingsnummer BE 0536.179.970.
Klant of cliënt: hieronder ‘klant’ genoemd, een natuurlijk of rechtspersoon die met Erik Servaes in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Product: het voorwerp van één of meerdere verkoopovereenkomsten, hieronder ‘product’ genoemd.
Dienst: het voorwerp van één of meerdere verkoopovereenkomsten, hieronder ‘dienst’ genoemd.
Verkoopovereenkomst: iedere overeenkomst waarbij Erik Servaes zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de klant. Deze klant verbindt er zich op zijn beurt toe de daartoe overeengekomen prijs correct te betalen.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige verkoopovereenkomsten tussen Erik Servaes en de klant. Zodra de klant gebruik maakt van de website aanvaardt deze de algemene voorwaarden zoals in dit document beschreven, alsmede alle rechten en plichten zoals vermeld op de website en dewelke kunnen verschillen per aangeboden product of dienst.

2. Toepasbaarheid:

In principe zijn de algemene voorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing op alle door Erik Servaes aangeboden producten en diensten, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking, dewelke het resultaat is van onderlinge overeenstemming en schriftelijke vastlegging. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van de verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.
Erik Servaes behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bepalingen. Een toekomstige wijziging zal geen invloed hebben op bestaande verkoopovereenkomsten.

3. Totstandkoming van de verkoopovereenkomst voor producten en diensten:

De verkoopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de klant, hetzij schriftelijk, hetzij elektronisch, zijn goedkeuring, reservatie of bestelling voor het overeengekomen product of de overeengekomen dienst (elektronisch) doorgeeft.
Indien een verkoopvoorstel (offerte) wordt opgesteld door Erik Servaes, is deze vrijblijvend en geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders is aangegeven. De klant is pas aan de offerte verbonden indien deze de aanvaarding ervan binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of voorgestelde wijziging aan Erik Servaes bevestigd.
Erik Servaes en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee een geldige verkoopovereenkomst tot stand kan komen. Het ontbreken van een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de verkoopovereenkomst en de aanvaarding daarvan.

Elke verkoopsovereenkomst,voor het overeengekomen product of de overeengekomen dienst, kan opgezegd worden door BESK bvba, hetzij schriftelijk, hetzij elektronisch.  Voor diensten en producten wordt een opzegtermijn van minimum 2 maanden voorzien.  Verkoopsovereenkomsten kunnen door de klant slechts opgezegd worden met een termijn van minimum 3 maanden.

4. Prijzen voor producten en diensten:

De prijzen voor producten worden vermeld in euro, inclusief product specifieke BTW voor particulieren en exclusief 21 % BTW indien zakelijk verrekend.
De prijzen voor diensten worden vermeld in euro, inclusief 21 % BTW voor particulieren en exclusief 21 % BTW indien zakelijk verrekend.
De op de website(s) aangegeven individuele productprijzen worden steeds weergegeven zonder bijkomende kosten, waaronder onder meer maar niet uitsluitend verzendkosten. Eventuele verzendkosten zijn ten laste van de klant en worden weergegeven bij het uitchecken van de digitale winkelwagen. Erik Servaes houdt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen. De geldende prijzen zijn de gepubliceerde prijzen op het moment dat de klant de bestelling plaatst.
De klant is Erik Servaes die prijs verschuldigd die in de bevestiging, conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden, werd meegedeeld. Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Erik Servaes worden gecorrigeerd.

5. Bestelling, betaling en verzending van producten en diensten:

Producten:

Na het online plaatsen van de bestelling krijgt de klant een automatisch gegenereerde mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelde producten worden gedurende 14 kalenderdagen voor de klant gereserveerd op voorwaarde dat alle door de klant verplicht te vermelden gegevens correct worden opgegeven.
Indien de betaling met de betalingsgegevens zoals vermeld in de bevestigingsmail niet in die periode werd voldaan worden de producten terug te koop aangeboden. De klant wordt hiervan met een mailtje op de hoogte gebracht. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. In het geval een door de klant besteld product niet in voorraad is, verplicht Erik Servaes zich ertoe de klant hiervan binnen de 15 kalenderdagen na het doorgeven van de bestelling per mail op de hoogte te brengen. Indien de klant wil afzien van de bestelling dient deze binnen een termijn van 7 kalenderdagen contact op te nemen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met uitdrukkelijke vermelding van het afzien van de bestelling en opgave van reden van de annulering.
De aangerekende verzendkosten worden afgestemd op de tarieven van bPost (of een andere firma indien dit gunstiger is) op het moment waarop de bestelling wordt geplaatst.
Erik Servaes stelt haar leveringsplicht uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de klant verschuldigde bedragen. Erik Servaes behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

Diensten:

Na het telefonisch, mondeling of online reserveren van een afspraak voor dienstverlening ontvangt de klant een automatisch gegenereerde mail ter bevestiging van de reservatie.
Indien de klant door overmacht de afspraak niet kan nakomen zijn bij afmelding binnen 48 uur voor de afspraak de kosten van de gemaakte afspraak voor rekening van de klant.
Betaling voor de verleende diensten gebeurt hetzij contant, hetzij per overschrijving na het ontvangen van een factuur met daarin alle betalingsgegevens. De betalingstermijn bedraagt 14 kalenderdagen.
Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12% verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling
Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 20%, met een minimum van 37,19 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

6. Levering van producten:

Erik Servaes verwerkt iedere bestelling zo snel als binnen de normale mogelijkheden ligt en, conform het wetboek Economisch Recht, met als uiterste leveringstermijn de 30ste dag na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 kalenderdagen na ontvangst van de betaling bedraagt. De bestelde producten worden geleverd op het door de klant opgegeven adres in de tot stand gekomen verkoopovereenkomst. De levering gebeurt op risico van de klant.
Erik Servaes doet alles binnen de mogelijkheden om de vermelde levertijden te respecteren. Erik Servaes neemt echter geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden. Erik Servaes verbindt zich er toe de te leveren producten zo zorgvuldig mogelijk te verpakken om de kans op beschadiging bij normale hantering uit te sluiten. Indien een bestelling niet werd geleverd binnen de aangegeven termijn, wordt een onderzoek ingesteld bij de verzendmaatschappij, wat meerdere kalenderdagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

7. Herroepingsrecht producten en diensten:

De klant heeft het recht om de geleverde producten op eigen kosten binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst terug te sturen, zonder boete of opgave van motief.
De klant heeft het recht de overeengekomen diensten zonder opgave van redenen te ontbinden binnen een termijn van 14 kalenderdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
De klant die beroep wenst te doen op dit herroepingsrecht verbindt zich ertoe dit uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk of elektronisch te melden bij Erik Servaes. De klant dient hierbij de volgende gegevens mee te delen:
– vermelding van de datum van bestelling, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt
– naam en adres van de klant, correct en volledig
– handtekening van de klant
Ten einde een product terug te sturen dient de klant een retour document aan te vragen via info [AT] erikservaes.be. Het teruggestuurde product dient te beschikken over een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization).
De klant verzekert dat de producten in de originele verpakking zitten en treft maatregelen indien deze beschadigd werd zodat de producten bij normale hantering onbeschadigd teruggestuurd en afgeleverd kunnen worden.
Speciale aanbiedingen of op maat bestelde en gemaakte producten worden niet retour verwerkt.
De kosten en het risico van de terugzending is volledig ten laste van de klant, tenzij het product niet conform de verkoopovereenkomst werd opgemaakt of afgeleverd.
Indien aan alle voorwaarden werd voldaan, betaalt Erik Servaes het verschuldigde productbedrag binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de terugzending terug via overschrijving.

8. Overmacht

In geval van overmacht is Erik Servaes niet aansprakelijk indien verkoopovereenkomsten niet kunnen worden nagekomen. Onder overmacht wordt verstaan: vertraging of nalatigheid bij leveranciers van goederen noodzakelijk voor het vervaardigen en/of te koop aan te bieden van producten, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte.

9. Eigendomsvoorbehoud

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door Erik Servaes. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel van de algemene voorwaarden van Erik Servaes.
Alle afbeeldingen en foto’s van producten en gegevens betreffende product afmetingen zijn louter indicatief. De instellingen van het beeldscherm waarop de klant de website bezoek kunnen de kleuren van de afgebeelde producten doen afwijken.

10. Verwerking klantgegevens (privacy)

De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie. Als deze gegevens ontbreken, dan wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse gegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige algemene voorwaarden.
Door het plaatsen van een bestelling van een product of reservatie van een dienst komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van Erik Servaes. Deze gegevens worden onder geen enkel beding doorgegeven aan derden.
Alle klanten worden opgenomen in de nieuwsbrief van Erik Servaes. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de klant.

11. Gebreken en klachtindiening

De klant verbindt zich ertoe de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. Klachten van de klant, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de klant binnen 7 kalenderdagen na levering aan Erik Servaes schriftelijk worden gemeld.
Klachten verbonden aan de door Erik Servaes aangeboden dienstverlening moeten door de klant binnen 7 kalenderdagen na uitvoering van de dienst aan schriftelijk aan Erik Servaes worden gemeld.
Erik Servaes verbindt zich ertoe de klacht binnen een termijn van 14 kalenderdagen na schriftelijke ontvangst te beantwoorden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
In geval van een geschil tussen de partijen omtrent de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de onderhavige overeenkomst, zullen de partijen trachten dit geschil bij voorkeur op te lossen door bemiddeling.
Partijen gaan ermee akkoord het bemiddelingstraject niet voortijdig stop te zetten. Dit betekent dat elke partij minimaal haar standpunten en argumenten naar voor moet kunnen brengen tijdens de bemiddelingsopeningszitting.
In geval de bemiddeling niet slaagt, zal het Vredegerecht van het eerste kanton en de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen uitsluitend bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil.

Referenties

een vriendelijk mailtje

Hey Erik,
Ik heb eind november 2 gesprekken gedaan en ben op basis daarvan aangenomen. Ik ben dan begin deze maand begonnen op mijn nieuwe job, als "Technical Procurement Specialist" bij -----, 1 van de grootste chemiebedrijven wereldwijd. Ik ben heel blij dat ik (eindelijk) de stap heb gezet, mede dankzij u!
Nogmaals bedankt Erik
mvg,
S---

ik breng je even op de hoogte

Dag Erik,

Zoals beloofd breng ik je op de hoogte bij het opstarten van mijn eigen cateringbedrijfje. Bij deze is het zover :).
Neem gerust een kijkje op www.***.be en volg ons op facebook als je interesse hebt.
De verbouwingen zijn bijna rond en ik werk nu bijna een jaar als ingenieur technieken op een studiebureau in Berchem.
Bij deze ben je helemaal op de hoogte,
Groeten,
J---

duwtje in de rug

Dag Erik,

Graag zou ik danken voor het "duwtje in de rug" dat ik echt wel nodig heb gehad om de bal aan het rollen te brengen.
Mijn werkgever snapte het wel en was eigenlijk blij dat ik de stap heb gezet. En nu worden het zware weken, alles afhandelen en doorgeven, en dan alles nieuw.

Maar soms is nieuw ook eens nodig.

Groetjes, N---

solliciteren

Beste Erik

Ik wil je graag bedanken voor de loopbaanbegeleiding.

Ik start in mijn nieuwe job als ... op 1/9/2017.

Met vriendelijke groeten

D... 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10