Naar boven

Ethische code

Deontologie

ICF Belgium stelde een ethische gedragscode op die bestaat uit 15 punten, waarvan de coaches zich engageren om deze te respecteren.

Engagementen


Deze 15 punten zijn te beschouwen als engagementen die de leden onderschrijven:

 1. Nooit afbreuk doen aan het imago van de coach en aan de waarden van coaching als beroep.
 2. Steeds zijn competenties kennen als coach en binnen het kader van deze competenties blijven.
 3. Verzekeren dat de klant voldoet aan de voorwaarden die zijn vervat in het coaching contract dat met hem werd afgesloten.
 4. Zich steeds engageren tot het leveren van coaching resultaten die men kan verzekeren.
 5. Respecteren van het vertrouwelijk karakter van de informatie die de klant bezorgde.
 6. Vragen van de klant zijn goedkeuring alvorens men hem citeert als klant of referentie.
 7. Aanmoedigen van de klant om beroep te doen op andere coaching middelen indien de relatie met de coach h em niet langer toelaat om zich volledig te ontplooien.
 8. Vermijden van conflicten tussen mijn belangen en deze van mijn klanten.
 9. Vinden van een voor de klant gunstige oplossing indien belangenconflicten met de coach aanleiding kunnen geven tot beschadiging van de coaching relatie.
 10. Informeren van de klant betreffende de vergoedingen die de coach zou kunnen ontvangen vanwege derde partijen wegens het communiceren van de naam van de klant of adviseur.
 11. Voldoen aan elke contractuele voorwaarde die samen de klant werd opgesteld.
 12. Niet bekendmaken aan klanten van vertrouwelijke informatie of adviezen die misleidend zijn of buiten de bevoegdheden vallen van de coach.
 13. Respecteren van de copyrights, de merken en intellectuele eigendomsrechten en respecteren van de kracht zijnde wetgeving, alsook mijn afspraken betreffende deze rechten.
 14. Gebruiken van de ICF ledenlijsten conform de regels opgesteld door ICF zelf of door een bevoegd onderdeel of commissie van het ICF.
 15. Een beleid voeren dat in overeenstemming is met de coaching definitie van het ICF et de klanten ter zake informeren wanneer zij hierom verzoeken


Uiteraard respecteer ik deze ethische gedragscode.